Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO HERBS&HYDRO Sp. z o.o. z dnia 2019-07-12

§ 1

Pojęcia użyte w regulaminie:

 1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;
 2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
 3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego prowadzonego przez HERBS&HYDRO Sp. z o.o.;
 4. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod www.herbshydro.com, za pośrednictwem, którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;
 5. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;
 6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy

Herbs&Hydro Sp z o.o.

Ul. Aleja Wojciecha Korfantego 81h/6-7, 40-160 Katowice, Polska

NIP: 954 274 70 65

REGON: 243475137

a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;

 1. Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej – ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.);
 2. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
 3. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

§ 2

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego www.herbshydro.com
 2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa wart. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 3. Sklep internetowy, działający pod www.herbshydro.com prowadzony jest przez

HERBS&HYDRO Sp. z o.o. 

Ul. Aleja Wojciecha Korfantego 81h/6-7, 40-160 Katowice, Polska

NIP: 954 274 70 65

REGON: 243475137

 1. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

a)      zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;

b)      warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach sklepu internetowego;

c)      warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;

d)     zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.

 1. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych w postaci przeglądarki internetowe z włączoną obsługą niezbędnych aplikacji przeznaczonych dla tego typu usług.
 2. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.
 3. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa HERBS&HYDRO Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.
 4. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej www.HERBSHYDRO.COM. oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
 5. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

10. ADMINISTRATOREM DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ POSTANOWIEŃ NINIEJSZEGO REGULAMINU JEST USŁUGODAWCA. DANE OSOBOWE PRZETWARZANE SĄ W CELACH, W ZAKRESIE I W OPARCIU O ZASADY WSKAZANE W POLITYCE PRYWATNOŚCI OPUBLIKOWANEJ NA STRONACH SKLEPU INTERNETOWEGO. PODANIE DANYCH OSOBOWYCH JEST DOBROWOLNE. KAŻDA OSOBA, KTÓREJ DANE OSOBOWE PRZETWARZA USŁUGODAWCA MA PRAWO DO WGLĄDU W ICH TREŚĆ ORAZ PRAWO DO ICH AKTUALIZACJI I POPRAWIANIA.

§ 3

 1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu internetowego jest rejestracja w jego ramach.
 2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.
 3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

4. HERBS&HYDRO Sp. z o.o.może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

a)      podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,

b)      dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego,

c)      dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez HERBS&HYDRO Sp. z o.o.za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię HERBS&HYDRO Sp. z o.o..

 1. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody HERBS&HYDRO Sp. z o.o.
 2. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
 3. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

a)      niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

b)      korzystania ze Sklepu internetowego www.herbshydro.com w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

c)      niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),

d)     korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla HERBS&HYDRO Sp. z o.o.;

e)      korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

f)       korzystania ze Sklepu internetowego www.herbshydro.com w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

§ 4

 1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.herbshydro.com dokonać wyboru, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
 2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.
  2.1 Zdjęcia przedmiotów przedtawionych na stronie do sprzedarzy są zdjęciami poglądowymi i mogą się różnić od wyglądu rzeczywistego przdmiotu (jakość oraz ustawienia ekranu klienta, różnice pomiędzy poszczególnymi partiami itd)
 3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
 4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

a)      przedmiotu zamówienia,

b)      jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),

c)      wybranej metody płatności, wybranego sposobu dostawy,

d)     czasu dostawy,

e)      inne

 1. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Złóż zamówienie”.
 2. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z HERBS&HYDRO Sp. z o.o.Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
 3. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość email, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
 4. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości email, o której mowa powyżej.
 5. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

§5

 1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
 2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się transportem własnym, przesyłką kurierską lub inną metodą dostawy ustalonej z Klientem. Koszty dostawy jak również wynoszą ewentualne dodatkowo koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia. Do kosztów przesyłki “za pobraniem” może być doliczana dodatkowa stała kwota 5 zł
 3. Klient dokonuje wpłaty na rachunek bankowy HERBS&HYDRO Sp. z o.o podstawie zamówienia złożonego za pośrednictwem portalu internetowego www.herbshydro.com lub innej formy zamówienia zaakceptowanej i uzgodnionej odrębnymi ustaleniami z HERBS&HYDRO Sp. o.o.
 4. Termin realizacji dostawy wynosi od 2 do 21 dni roboczych, licząc od następnego dnia roboczego od dnia zaksięgowania wpłaty na koncie bankowym HERBS&HYDRO Sp. z o.o. .

4.1. Termin o którym mowa w §5 pkt 4 może ulec zmianie ze względu na przewidziane sytuacje 21 dni roboczych, licząc od następnego dnia roboczego od dnia zaksięgowania wpłaty na koncie bankowym HERBS&HYDRO Sp. z o.o

 1. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej www.herbshydro.com oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
 2. W przypadku zamówień nietypowych (nadgabaryt, duzy ciężar, nietypowy wymiar przesyłki, wysyłka do krajów UE innych niż Rzeczpospolita Polska) ostateczny koszt dostawy będzie ustalany indywidualnie i może być odmienny (wyższy) od podanego cennika.
 3. O przerwach technologicznych, urlopie i innych zdarzeniach mogących mieć wpływ na termin dostawy, klienci będą informowani na pierwszej stronie sklepu w formie ogłoszenia, banneru, zdjęcia informacyjnego.

Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres email oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar wydruku potwierdzenia, specyfikacji Zamówienia oraz faktury VAT lub paragonu fiskalnego.

§6

 1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki), cła oraz wszelkie inne składniki
 2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:

a)      gotówką w chwili zakupu w sklepie stacjonarnym;

b)      przelewem na numer konta bankowego 31 1050 1214 1000 0091 4369 2037 (wydanie towaru następuje po zaksięgowaniu wpłaty),

c)      płatnością w bezpiecznym systemie PayU poprzez dostawcę usługi PayU.pl.

d)     kartą płatniczą, zgodnie z informacją o współpracy HERBS&HYDRO Sp. .z o.o. z operatorem usługi, serwisem PayU.pl

e)     w systemie pobraniowym, realizując płatność w momencie odbioru towaru od dostawcy, jeżeli system umożliwia taką płatność

§7

 1. Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, przysługuje – na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni kalendarzowych i wysyłając je na adres HERBS&HYDRO Sp. z o.o. podany w niniejszym Regulaminie.
 2. Termin o którym mowa w §7 pkt 1 liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru.
 3. Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku

a)      rozpoczęcia – za zgodą konsumenta – świadczenia usług przez www.herbshydro.com, przed upływem terminu 14 dni od zawarcia umowy;

b)      nagrań muzycznych i audiowizualnych oraz programów komputerowych zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania;

c)      umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym;

d)     towarów (usług) wykraczających poza standardową ofertę sklepu, przygotowanych na specjalne zamówienie klienta i dostosowanych do jego indywidualnych potrzeb;

e)      świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu

 1. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych. Zakupiony towaru należy zwrócić na swój koszt na poniższy adres:

HERBS&HYDRO Sp. z o.o. Ul. Aleja Wojciecha Korfantego 81h/6-7, 40-160 Katowice, Polska

 1. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób,  zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.
 2. Koszt opakowania i odesłania towaru ponosi Klient.

§ 8

 1. HERBS&HYDRO Sp. z o.o.jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, za niezgodność z Umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego konsumenta, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
 2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres lub hi@herbshydro.com
 3. HERBS&HYDRO Sp. z o.o.zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania okresie o którym mowa § 8 pkt 3 Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.
 4. HERBS&HYDRO Sp. z o.o. nie odpowiada za nie właściwe lub niezgodnie z prawem użytkowanie produktu zakupionego w sklepie stacjonarnym lub poprzez sklep internetowy www.herbshydro.com.

§ 9

 1. HERBS&HYDRO Sp. z o.o.podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
 2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić HERBS&HYDRO Sp. z o.o. o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.
 3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na:

a)      adres HERBS&HYDRO Sp. z o.o. Ul. Aleja Wojciecha Korfantego 81h/6-7, 40-160 Katowice, Polska;

b)      mailowo pod adres hi@herbshydro.com

c)      przy użyciu formularza kontaktowego na stronie internetowej www.herbshydro.com

 1. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, numer telefonu, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.
 2. HERBS&HYDRO Sp. z o.o.zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni roboczych.
 3. W przypadku gdyby nie było możliwe rozpatrzenie reklamacji w terminie o którym jest mowa w § 9 pkt 5 , Klient zostanie poinformowany w terminie o którym jest mowa w § 9 pkt 5, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

§ 10

 1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy HERBS&HYDRO Sp. z o.o.a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy HERBS&HYDRO Sp. z o.o a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę HERBS&HYDRO Sp. z o.o.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, inne właściwe przepisy prawa polskiego w tym Dz.U. 2014 poz. 827, Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

Odpowiedzialność właściciela sklepu

Nie bierzemy odpowiedzialności za reklamy serwisów i usług, oferowanych przez podmioty trzecie, ewentualnie pojawiające się w naszym serwisie. Przykładamy dużą wagę do ich wiarygodności, ale nie zwalnia to od uważnego ich czytania i ostrożnego korzystania z nich.

Treści i opinie, wyrażane w sklepie przez osoby odwiedzające go, pozostają ich własnością. Nie bierzemy za nie jakiejkolwiek odpowiedzialności, nie identyfikujemy się z nimi. Nie zawsze są one zgodne z naszymi poglądami i opiniami.

Załączniki:

Załącznik nr 1 – wzór formularza odstąpienia od Umowy

Załącznik nr 1 do Regulaminu korzystania ze Sklepu internetowego ………………………

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat: ……………………………… z siedzibą w ……………….. (….-……), ul. …………………………. ……….., adres e-mail:…………………………, numer tel/fax:………………………….

Ja/ My, niżej podpisany/i ………………. niniejszym informuję/informujemy* o moim/naszym* odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących Produktów: ………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..zawartej w dniu ………………………………..….

Produkty objęte umową sprzedaży zostały odebrane w dniu ……………….

Numer rachunku bankowego do zwrotu środków:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Posiadacz rachunku bankowego:……………………………………………………………

Imię i nazwisko Konsumenta(ów*):   ……………….

Adres Konsumenta(ów*):                               ……………….

Data:                                                   ……………….

Podpis Konsumenta(ów*) (jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej):